دارنده پروانه Servco به شماره 36-95-100 صادره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی